هیات مدیره

  • آقای دكتر فريدون عزيزی: رییس انجمن.
  • آقای دکتر سیدضیاءالدین مظهری: نایب رییس.
  • آقای دكتر محمد هاشمی: دبير انجمن.
  • آقای دکتر امیرعباس مومنان: خزانه دار.
  • آقای دکتر عبدالمجيد بحرينيان: عضو اصلی.
  • آقای دکتر عليرضا خلج: عضو اصلی.
  • آقای دکتر مجید ولی‌زاده: عضو اصلی.
  • آقای دکتر علی اکبر سیاری:عضو اصلی.
  • خانم دكتر پريسا اميری: بازرس.
  • خانم دكتر پروين ميرميران: عضو اصلي