مصوبات جلسه هیات مدیره انجمن پیشگیری و درمان چاقی ایران در تاریخ 20/ 07/ 1393

جلسه هیئت مدیره انجمن پیشگیری و درمان چاقی ایران در تاریخ بیستم مهرماه با حضور دکتر  علی اکبر سیاری معاونت بهداشتی وزارت بهداشت به همراه سایر مسئولان زیر مجموعه این معاونت از جمله دکتر عبداللهی از دفتر بیماریها، دکتر رفیعی فر از واحد آموزش بهداشت و دکتر یمانی مسئول واحد بهداشت مدارس در محل پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم تشکیل شد.
در ابتدای این جلسه دکتر شهرام علمداری معاونت پشتیبانی پژوهشکده و عضو هیئت مدیره انجمن، شاخص های تدوین سند ملی پیشگیری و کنترل چاقی را ارئه و ضمن آن به سوابق و پیشینه این امر در ایران و جهان، اهداف و راهبردهای مطرح شده و نهایتاً 26 کد الگوی تدوین سند اشاره کرد. پس از ایشان دکتر سیاری بر سوگیری تلاش معاونت بهداشتی در همین راستا تاکید و سه استراتژی توانمند سازی مردم، همکاری بین بخشی و اصلاح نظام سلامت را به عنوان خط مشی وزارت در زمینه مقابله با بیماریهای غیرواگیر مطرح نمود.
در ادامه دکتر رفیعی فر حوزه های کاری بخش آموزش بهداشت در این خصوص و در راستای دستیابی به اهداف سلامت جهانی تا سال 2020 را ارائه و در مورد ابزارهای مورد استفاده در این برنامه ریزی توضیحاتی را ارائه داد.
خانم دکتر عبدالهی در ادامه صحبت ایشان به سوابق فعالیتهای انجام پذیرفته اشاره و بر همگرایی و همت دولت برای در اولویت قرار دادن آن تاکید کرد.
پس از اظهار نظر سایر شرکت کنندگان در جلسه دکتر عزیزی، ریاست انجمن، به جمع بندی مطالب ارائه شده پرداخت و با به تصویر کشیدن وضعیت کنونی اپیدمیولوژیک چاقی در دنیا و ایران به جلساتی که توسط سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با چاقی کودکان تشکیل شده و خود ایشان به عنوان یکی از صاحب نظران در آن شرکت داشته، اشاره و ضمن معرفی عوامل خطر مورد توجه در نشست مذکور پیشنهاد داد تا این برنامه بر مبنای یک سند ملی و مستندات کشوری در داخل ایران انجام شود و در همین راستا آمادگی انجمن پیشگیری و درمان چاقی را برای همکاری اعلام کرد.
در ادامه دکتر سیاری نیز موافقت خود را جهت برقراری این رابطه همکاری اعلام و مقرر گردید تا موارد توسط معاونت بهداشتی به انجمن سفارش داده شود.
در دنباله این جلسه تاریخ برگزاری پنجمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی ایران برای بیشت و پنجم لغایت بیست و هفتم آذر ماه سال 1394 تعیین و پیشنهاد شد تا سند مزبور در این کنگره که باهدف جلب همکاری گسترده تر و معاونت بهداشتی و سایر نهادهای ذینفع از وزارت خانه های مرتبط برپا می شود معرفی گردد.