شرح وظایف

شرح وظایف کمیته آموزش:

 • کمیته آموزش در بهمن ماه هر سال موظف است:
 1. برنامه ریزی برای حداقل 4 برنامه آموزش تخصصی در طول سال آینده.
 2. برنامه ریزی برای حداقل 4 برنامه آموزش عمومی در سال آینده.
 3. فراهم سازی محتوای مطالب مورد نیاز کمیته انتشارات.
 4. برنامه ریزی برای کنگره دوسالانه.

شرح وظایف کمیته انتشارات:

 1. تهیه سالیانه حداقل 4 محصول مکتوب آموزشی تخصصی.
 2. تهیه سالیانه حداقل 4 بسته آموزشی عمومی.

تبصره: نحوه انتشار این مطالب بنا به محتویات آن و براساس نظر هیات مدیره و منابع مالی موجود در قالب پوستر، بروشور، نشریه و یا انتشار در سایر نشریات خواهد بود.

شرح وظایف برای هریک از کمیته‌های علمی:

 1. ارائه سالیانه حداقل یک عنوان مبحث تخصصی.
 2. ارائه سالیانه حداقل یک عنوان مبحث عمومی.
 3. تهیه موارد درخواستی کمیته آموزشی برای ارائه به کمیته انتشارات.

تبصره: هریک از عناوین فوق میبایست همراه با جزئیات و تعیین مدرسین، جهت سمینار، کارگاه و غیره، طراحی و در بهمن ماه هرسال، برای برنامه ریزی سال بعد، در اختیار کمیته آموزش قرار دهند.

شرح وظایف کمیته روابط عمومی و بین الملل:

 1. برگزاری سالیانه 4 الی 8 گردهمائی مردمی.
 2. برگزاری سالیانه 4 الی 8 گردهمائی تخصصی.
 3. هماهنگی با سازمان صدا و سیما جهت معرفی کارشناسان ذیصلاح، مطابق با اهداف انجمن و شورای سیاستگزاری سلامت سازمان.
 4. برقراری ارتباط و ایجاد تعامل با انجمن ها و مراکز علمی پژوهشی داخلی و خارجی.
 5. عضوگیری و برقراری ارتباط با اعضا.

تبصره:  کلیه گردهمائی ها بایستی با هماهنگی کمیته آموزش باشد.

شرح وظیفه کمیته مالی:

 1. جذب منابع مالی و یا ایجاد آن جهت پوشش هزینه های انجمن اعم از انتشارات، گردهمائی ها و سایر هزینه های جاری.
 2. انجام کلیه عملیات مالی و حسابداری مربوط به درآمدها و هزینه های انجمن.


کلیه کمیته موظفند برنامه سالیانه خود را در بهمن ماه هر سال جهت تصویب به هیئت مدیره ارائه داده و در پایان هر فصل نیز گزارش فعالیت های خود را کتبا ارسال نمایند.

مسئولین کمیته‌ها:

 • کمیته آموزش:  خانم دکتر پریسا امیری.
 • کمیته انتشارات:  آقای دکتر محمد هاشمی.
 • کمیته مالی:  آقای دکتر فرهاد حسین پناه.
 • کمیته روابط عمومی و بین الملل:  آقای دکتر محمد هاشمی.

مسئولین کمیته‌های علمی:

 •     کمیته غدد درون ریز:  آقای دکتر فرهاد حسین پناه.
 •     کمیته تغذیه:  آقای دکتر سید ضیا الدین مظهری.
 •     کمیته روانشناسی:  آقای دکتر سید عبدالمجید بحرینیان.
 •     کمیته کودکان:  آقای دکتر علی اکبر سیاری.
 •     کمیته جراحی:  آقای دکتر منوچهر دوائی.
 •     کمیته قلب و عروق:  خانم دکتر رویا کلیشادی.
 •     کمیته علوم پایه:  آقای دکتر صالح زاهدی اصل.
 •     کمیته تربیت بدنی:  آقای دکتر آرش قنبریان.